Techniek beschrijving

Bij pump & treat wordt verontreinigd grondwater opgepompt en bovengronds gereinigd of geloosd. Het grondwater wordt onttrokken via horizontale of verticale drains met behulp van een vacuümpomp. Gereinigd grondwater kan eventueel terug de bodem ingebracht worden.
Aan water dat geïnfiltreerd wordt in de bodem kan een substraat worden toegevoegd waardoor de biologische afbraak van de verontreiniging wordt gestimuleerd. Tevens kunnen stoffen worden toegevoegd waarmee de beschikbaarheid van de verontreinigde stoffen wordt vergroot (onder andere co-solvent flushing en surfactant flushing).

Toepasbaarheid
Pump & treat kan worden toegepast voor mobiele, in water oplosbare stoffen zoals als minerale olie (niet de zware fractie), vluchtige aromaten (benzeen en TEX), gechloreerde oplosmiddelen (VOCl’s en mono- en dichloorbenzeen), naftaleen, pesticiden, vynil chloride, dichloromethaan en sommige zware metalen zoals cadmium, nikkel en zink. Pump & treat kan worden toegepast in de verzadigde zone van de bodem. Een deel van de verontreiniging gebonden aan bodemdeeltjes zal bij doorspoelen desorberen en puur product zal (deels) oplossen in het grondwater waarna het in de waterfase wordt onttrokken. De bodem dient voor deze techniek goed doorlatend te zijn. Deze techniek is zowel voor de bron als voor de pluim toepasbaar. Pump & treat wordt vaak gecombineerd met bodemluchtextractie of persluchtinjectie.
Opmerkingen
Het tijdsbestek van de sanering door middel van deze techniek varieert van enkele jaren tot decennia. Dit is afhankelijk van de soort en omvang van de verontreiniging. De verstoring voor de gebruiker van de locatie is laag. Het bovengrondse ruimtegebruik is afhankelijk van de uitvoeringswijze, maar kan beperkt worden tot een container en eventueel een zuiveringsinstallatie. Afhankelijk van de uitvoeringswijze kan grondwateronttrekking leiden tot zetting en verdroging.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde cases: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl