Amsterdam: minerale olie, BTEX **

Amsterdam: minerale olie, BTEX **

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology B.V.
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand

Nazorg noodzakelijk? Grondwatermonitoring
Behandelde verontreiniging: Minerale olie, vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 30.000 m3
Saneringsdoel: Vrachtverwijdering percentage 100 %
Saneringsdoel bereikt? Er is wel een restverontreiniging in het grondwater die gemonitoord wordt en een restverontreiniging in de grond bestaande uit zwaardere alkaanketens. Deze bestaat uit historische verontreiniging die al vóór de spill aanwezig was. Daarnaast is een kleine restverontreiniging met vluchtige LCO gerelateerde producten achtergebleven in die delen van de spill waar geen stoominjectie heeft plaatsgevonden. Om kostentechnische redenenen zijn alleen de sterkst verontreinigde kernen gesaneerd met stoominjectie.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: LCO totale vracht start: 4000 kg totale; vracht eind: 100 kg
Duur actieve saneringsfase: 01/12/2005 tot 18/12/2008


Duur passieve saneringsfase:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Amsterdam: minerale olie, BTEX **
Casus ingediend door: Groundwater Technology B.V.
Contactpersoon: Eric de Zeeuw
Postadres: Postbus 12115, 3004 GC ROTTERDAM
Telefoonnummer:
E-mailadres: eze@gtbv.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Amsterdam
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Beheersing grondwaterverontreiniging d.m.v. pump-and-treat gedurende drie jaar. Aanpak 3 kernen door middel van stoominjectie, gecombineerd met hoog vacuüm extractie en bodemluchtextractie. Dit is gefaseerd uitgevoerd (injectie van maart t/m mei 2007, november/december 2007 en maart t/m juli 2008).
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Grondwatermonitoring
Motivatie voor keuze techniek: Ontgraving was niet mogelijk i.v.m. de bedrijfsvoering (verontreiniging onder de centrale pijpleidingenstraat van een oliedepot). Er was beperkt tijd beschikbaar. De verontreiniging moest geheel verwijderd worden in korte tijd; daarom is gekozen voor stoominjectie als hoofdtechniek. Met deze techniek kan in korte tijd alle verontreiniging verwijderd worden ongeacht de beginconcentraties (plaatselijk oliedrijflaag).

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie, vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 30.000 m3
Diepte verontreiniging: 3 m –mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 5 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Vrachtverwijdering percentage 100 %
Is het saneringsdoel bereikt? Er is wel een restverontreiniging in het grondwater die gemonitoord wordt en een restverontreiniging in de grond bestaande uit zwaardere alkaanketens. Deze bestaat uit historische verontreiniging die al vóór de spill aanwezig was. Daarnaast is een kleine restverontreiniging met vluchtige LCO gerelateerde producten achtergebleven in die delen van de spill waar geen stoominjectie heeft plaatsgevonden. Om kostentechnische redenenen zijn alleen de sterkst verontreinigde kernen gesaneerd met stoominjectie.
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering: LCO totale vracht start: 4000 kg totale; vracht eind: 100 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/12/2005 tot 18/12/2008


Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 800.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: Groundwater Technology B.V.
Saneringsplan: Groundwater Technology B.V.
Saneringsonderzoek: n.v.t.
Bevoegd gezag: Provincie Noord-Holland
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Stoominjectie werkt het beste als je maximaal injecteert. Omdat ondiep geïnjecteerd werd, koelt de bodem snel af bij een lager stoominjectiedebiet. De vluchtige componenten worden volledig verwijderd in een periode van ca 2 maanden, maar de zwaardere oliecomponenten (C10-C40) worden pas geheel verwijderd na 3 á 6 maanden. Een intensieve processturing is nodig om het proces optimaal te laten verlopen en er moeten snelle beslissingen worden genomen. Een in situ sanering met stoominjectie gaat immers 10x sneller dan zonder stoominjectie.

Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-10-21T19:09:06+00:00