Amsterdam (Asterweg):VOCl, BTEX en minerale olie***

Amsterdam (Asterweg):VOCl, BTEX en minerale olie***

Samenvatting

Casus ingediend door: BioSoil
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Ja, na het ontgravingsdeel is een in-situ sanering van het terrein gestart
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Het gaat om een voormalige chemische wasserij waar een sterke verontreining met VOCl’s heeft plaatsgevonden. Tevens is er in de nabijheid van een aantal olietanks grondverontreiniging met minerale olie/BTEX vastgesteld.
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 4780 m3(grond) en 13000 m3 (grondwater)
Saneringsdoel:
Voor zowel grond en grondwater is voor de terugsaneerwaarde voor de verschillende verontreinigingen de Interventiewaarde aangehouden. Voor VC, ethylbenzeen en xyleen is een afwijkende terugsaneerwaarde vastgesteld op basis van het MTR (maximaal toelaatbare waarde voor de mens). Voor VC is dit 4 µg/l, voor ethylbenzeen 77 µg/l en voor xyleen 54 µg/l.
Saneringsdoel bereikt? Nee, voor minerale olie/BTEX en VOCl als grondverontreining zijn de saneringsdoelstellingen gehaald. Wat betreft de VOCl verontreiniging in het grondwater zijn de terugsaneerwaarden op een aantal plekken in met name de voormalige brongebieden niet gehaald. Dit heeft met name te maken met de nalevering vanuit de klein/veen laagjes waar plaatselijk nog puur product aanwezig is.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
BTEX startconcentratie: ?; eindconcentratie: < 1
VOCl startconcentratie: 210.000 µg/l;
PER eindconcentratie: plaatselijk overschrijdingen van de terugsaneerwaarde
Duur actieve saneringsfase: mei 1999 tot 2007
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.
Verwachte uitvoeringsperiode: 2007 tot onbekend

Toegevoegde rapporten:
Pilot HIP Amsterdam

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Amsterdam (Asterweg):VOCl, BTEX en minerale olie***
Casus ingediend door: BioSoil
Contactpersoon: Mw. C. v.d. Steenhoven
Postadres: Nijverheidsweg 27
3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
Telefoonnummer: 078-6820140
Email-adres: c.vandesteen@biosoil.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Amsterdam, Noord-Holland
(toekomstig) gebruik locatie: kantoor/industrie
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, Pump&treat
Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, verwijdering van 3 olietanks en riolering; en ontgraving van verontreinigde grond tot aan het grondwater
Nazorg noodzakelijk? Ja, na het ontgravingsdeel is een in-situ sanering van het terrein gestart
Motivatie voor keuze techniek: Het doel was het wegnemen van humane en verspreidingsrisico’s. Hierom zijn in de eerste fase de directe contactmogelijkheden met de verontreinigingen weggenomen d.m.v. de verwijdering van de olietanks en de ontgraving van verontreinigde grond (boven interventie waarde). Gezien de aard en verspreiding van de verontreinigingen (tot 30 m-mv) is ervoor gekozen om in de tweede fase het grondwater tot 30 m-mv te behandelen d.m.v. anaerobe gestimueerde biologische afbraak van VOCl’s. Er vond bovendien onttrekking van grondwater en bovengrondse zuivering plaats voor water verontreinigd met minerale olie/BTEX.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Het gaat om een voormalige chemische wasserij waar een sterke verontreining met VOCl’s heeft plaatsgevonden. Tevens is er in de nabijheid van een aantal olietanks grondverontreiniging met minerale olie/BTEX vastgesteld.
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 4780 m3(grond) en 13000 m3 (grondwater)
Diepte verontreiniging: 30 m-mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid:
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Voor zowel grond en grondwater is voor de terugsaneerwaarde voor de verschillende verontreinigingen de Interventiewaarde aangehouden. Voor VC, ethylbenzeen en xyleen is een afwijkende terugsaneerwaarde vastgesteld op basis van het MTR (maximaal toelaatbare waarde voor de mens). Voor VC is dit 4 µg/l, voor ethylbenzeen 77 µg/l en voor xyleen 54 µg/l.
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, voor minerale olie/BTEX en VOCl als grondverontreining zijn de saneringsdoelstellingen gehaald. Wat betreft de VOCl verontreiniging in het grondwater zijn de terugsaneerwaarden op een aantal plekken in met name de voormalige brongebieden niet gehaald. Dit heeft met name te maken met de nalevering vanuit de klein/veen laagjes waar plaatselijk nog puur product aanwezig is.
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering:
BTEX startconcentratie: ?; eindconcentratie: < 1
VOCl startconcentratie: 210.000 µg/l;
PER eindconcentratie: plaatselijk overschrijdingen van de terugsaneerwaarde
Periode uitvoering actieve saneringsfase: mei 1999 tot 2007
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.
Verwachte uitvoeringsperiode: 2007 tot onbekend
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 780.000,– (contract)
In verband met bebouwing van het terrein (omleggen systemen + aanvullend ivm meer zekerheid) is daar ca € 300.000,– bijgekomen.

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: BioSoil
Saneringsplan: BioSoil
Saneringsonderzoek: IWACO
Bevoegd gezag: Milieudienst Amsterdam
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: In de eerste plaats werd tijdens de aanleg van het in-situ systeem duidelijk dat de omvang van de verontreiniging veel groter was dan gedacht. Daarnaast bleek de nalevering uit met name slecht doorlatende klei/veen tussenlagen dermate hoog dat de terugsaneerwaarden niet in alle peilbuizen werd gehaald. In het kader van HIP heeft TNO vervolgens onderzocht of er sprake was van een stabiele eindsituatie wat niet het geval bleek. Plaatselijk was de nalevering groter dan de biologische afbraak, wat zichtbaar werd in oplopende conentraties nadat gestopt was met het doseren van elektron donor in 2007.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, Pump&treat
Gerelateerde HIP-pilots: HIP-pilot bronkarakterisatie VOCI-verontreiniging op bebouwde locatie, HIP-pilot direct push shock load protamylasse – bereik en werking substraat, HIP-pilot specifieke monitoringstechnieken, HIP-pilot stabiele eindsituatie grondwaterverontreiniging met VOCl’s 1, HIP-pilot stabiele eindsituatie grondwaterverontreiniging met VOCl’s 2, HIP-Pilot stimuleren biologische afbraak VOCl’s – vergelijking 2 substraten

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-11-30T15:48:11+00:00