ISCO Defensie-eiland Woerden, sanering VOCL, minerale olie en BTEX***

ISCO Defensie-eiland Woerden, sanering VOCL, minerale olie en BTEX***

Samenvatting

Casus ingediend door: SITA Remediation
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem, klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO), Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Ja,actieve sanering dient nog plaats te vinden
Behandelde verontreiniging:
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VOCl)
Minerale olie
Vluchtige aromaten inclusief benzeen (BTEX)
Vluchtige aromaten exclusief benzeen (TEX)
Benzeen
De pilot heeft met name betrekking op VOCl en benzeen; echter andere mobiele componenten zijn tegelijkertijd behandeld.
Medium verontreiniging:
Grond/puur product
Grondwater
Omvang verontreiniging: 7000 m3
Saneringsdoel: Doelstelling van de pilot is om voldoende gegevens te verzamelen om de saneringswerkzaamheden voor Fase 2 beter te kunnen ontwerpen en een saneringplan te kunnen opstellen.
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
PER startconcentratie: 13.000 ug/l (I – MF2 diep) eindconcentratie: 1,9 ug/l(I – MF2 diep)
TRI startconcentratie: 21.000 ug/l (I – MF2 diep) eindconcentratie: 2,5 ug/l(I – MF2 diep)
CIS startconcentratie: 41.000 ug/l (I – MF2 diep) / 22.000 ug/l (U – MF8 ondiep) eindconcentratie: 16.000 ug/l (I – MF2 diep) / 0,5 ug/l (U – MF8 ondiep)
VC startconcentratie: 9.000 ug/l (I – MF3 diep) / 4.500 ug/l (U – MF8 ondiep) eindconcentratie: 6.900 ug/l (I – MF3 diep) / 0,8 ug/l (U – MF8 ondiep)
Duur actieve saneringsfase: 01/10/2010 tot 31/07/2011 (pilot)
Duur passieve saneringsfase: Verwachte uitvoeringsperiode: 01/01/2016 tot 01/07/2016
Toegevoegde rapporten:
isco woerden defensieterrein beschikking evaluatierapport.pdf
isco woerden defensieterrein deelsaneringsplan.pdf
isco woerden defensieterrein evaluatierapport ex bijlagen.pdf
isco woerden defensieterrein saneringsonderzoek.pdf

In situ saneringstechniek: ,

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: ISCO Defensie-eiland Woerden, sanering VOCL, minerale olie en BTEX***
Casus ingediend door: SITA Remediation
Contactpersoon: Pim Vis
Postadres: Postbus 40221, 3504 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030 2470911
Emailadres: info@sitaremediation.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Woerden/Noordwest Utrecht/Utrecht
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen, met tevens cultuurgebouw, parkeergarage, plein etc.
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek: ,

Toelichting techniek: T.b.v. pilot injectie met behulp van verticale injectiefilters en type oxidant zowel natriumpermanganaat als stabiele Fentons reagens (gebruikt in afzonderlijke werkgebieden).
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Ja,actieve sanering dient nog plaats te vinden
Motivatie voor keuze techniek:
De locatie Intendance Woerden (Defensie-eiland) is in de periode van 1880-2001 als militair complex in gebruik geweest; vooral voor het wassen, drogen, spoelen, repareren en opslaan van militaire goederen van textiel. In een chemische wasserij werd textiel met behulp van trichlooretheen en tetrachlooretheen gereinigd. De wasserij is daarbij driemaal verplaatst. Verder zijn verschillende ondergrondse en bovengrondse opslagtanks in gebruik geweest; vooral voor de opslag van olieproducten. Door historische activiteiten zijn verontreinigingen ontstaan, zoals minerale olie, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen.

De herontwikkeling van de locatie is aanleiding geweest om de locatie te saneren en geschikt te maken voor toekomstig gebruik met hoofdaccent wonen. Vanwege de integrale aanpak van sanering en herontwikkeling en het zo spoedig mogelijk geschikt maken van de locatie voor toekomstig gebruik bestaan de hoofdtechnieken uit ontgraven, pump & treat en in-situ chemische oxidatie (ISCO). Ter voorbereiding van de sanering van fase 2 (mobiele brongebieden) zijn de technieken pump & treat en ISCO in een pilot toegepast.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging:
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (VOCl)
Minerale olie
Vluchtige aromaten inclusief benzeen (BTEX)
Vluchtige aromaten exclusief benzeen (TEX)
Benzeen
De pilot heeft met name betrekking op VOCl en benzeen; echter andere mobiele componenten zijn tegelijkertijd behandeld.
Medium verontreiniging:
Grond/puur product
Grondwater
Omvang verontreiniging: 7000 m3
Diepte verontreiniging: 12 m -mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem, klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone?
Verzadigde zone
Onverzadigde zone
Doorlatendheid: >0,1 m/dag. Bepaald aan de hand van een pompproef
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 0,5 meter per dag

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Doelstelling van de pilot is om voldoende gegevens te verzamelen om de saneringswerkzaamheden voor Fase 2 beter te kunnen ontwerpen en een saneringplan te kunnen opstellen.
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
PER startconcentratie: 13.000 ug/l (I – MF2 diep) eindconcentratie: 1,9 ug/l(I – MF2 diep)
TRI startconcentratie: 21.000 ug/l (I – MF2 diep) eindconcentratie: 2,5 ug/l(I – MF2 diep)
CIS startconcentratie: 41.000 ug/l (I – MF2 diep) / 22.000 ug/l (U – MF8 ondiep) eindconcentratie: 16.000 ug/l (I – MF2 diep) / 0,5 ug/l (U – MF8 ondiep)
VC startconcentratie: 9.000 ug/l (I – MF3 diep) / 4.500 ug/l (U – MF8 ondiep) eindconcentratie: 6.900 ug/l (I – MF3 diep) / 0,8 ug/l (U – MF8 ondiep)
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/10/2010 tot 31/07/2011 (pilot)
Periode uitvoering passieve saneringsfase: Verwachte uitvoeringsperiode: 01/01/2016 tot 01/07/2016
Totale kosten passieve/nazorg fase: € 132.625 (pilot)
Totale kosten actieve saneringsfase: Nader te bepalen (na pilot wordt actieve sanering uitgevoerd)

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
De Wasserij C.V.
Postbus 16
3350 AA Papendrecht
Aannemer: SITA Remediation
Saneringsplan: MWH b.v.
Saneringsonderzoek: Grontmij b.v.
Bevoegd gezag: Provincie Utrecht
Contact informatie van betrokkenen:
Adviseur Gemeente Woerden:
Omgevingsdienst regio Utrecht
Postbus 461
3700 AL Zeist

Aanvullende informatie

Lessons learned:
De werkzaamheden van de pilot hebben niet geleid tot ongewenste verspreiding van verontreiniging tot buiten de werkgebieden. Binnen de werkgebieden is wel sprake van veranderingen (zowel stijgingen als dalingen) van de verontreiniging. Uit nulonderzoek, onderzoek tijdens pompproef en ISCO-proef en eindonderzoek blijkt dat de analyseresultaten van verontreinigingen in het grondwater ter plaatse van peilbuizen sterk fluctueren. Op basis hiervan is het effect van de pilot op de verontreinigingssituatie lastig vast te stellen. Tijdens de ISCO-proef geven veldparameters betere informatie over de invloed van het systeem. Daarnaast geven in- en effluentgegevens van de pompproef een goed beeld van de kwaliteit aan opgepompt grondwater en de werking van de zuivering. De lozingseisen zijn niet overschreden. Tijdens het nul- en eindonderzoek zijn voor de grond wel overschrijvingen van de terugsaneerwaarden voor VOCl aangetroond, maar niet de hoge concentraties zoals deze waren verwacht. Het blijkt lastig om hoge concentraties aan VOCl in de grond aan te tonen. Het bufferend vermogen en de matrixbehoefte van de grond zijn als gevolg van de aanwezigheid van schelpresten zeer hoog. Hierdoor is de toepassing van klassieke Fentons reagens in de praktijk niet realistisch waardoor uit dient te worden gegaan van stabiele Fentons reagens. De matrixbehoefte van de grond voor permanganaat is matig en in de praktijk toepasbaar. Echter voor deze locatie is chemische oxidatie middels Fentons reagens gezien de gestelde randvoorwaarden en praktijkervaringen het meest geschikt.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-14T22:19:59+00:00