Techniek beschrijving

De van nature aanwezige potentie van bacteriën om de verontreiniging in een oxisch milieu biologisch af te breken wordt gestimuleerd door de omstandigheden voor afbraak te optimaliseren. In een oxisch milieu vindt biologische afbraak plaats middels oxidatie van de verontreiniging. Om dit afbraakproces te stimuleren wordt een electronenacceptor toegevoegd aan de bodem. De meest gebruikelijke electronenacceptor is zuurstof. Indien sprake is van een tekort aan nutriënten worden deze ook toegevoegd. Indien de benodigde bacteriën niet (voldoende) aanwezig zijn in de bodem kunnen deze worden toegevoegd (enten).
Het toedienen van zuurstof vindt vaak plaats door middel van persluchtinjectie (biosparging). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een verbinding toe te dienen waaruit zuurstof vrijkomt.

Toepasbaarheid
Deze techniek wordt toegepast voor vluchtige aromaten (BTEX), minerale olie, laaggechloreerde koolwaterstoffen zoals VC, lagere PAK’s (2 en 3 rings), naftaleen en een aantal pesticiden in de verzadigde zone van de bodem. De bodem dient matig tot goed doorlatend te zijn. Gestimuleerde (aerobe) biologische afbraak kan worden toegepast op de bron en de pluim.
Opmerkingen
Afhankelijk van de omvang en het type verontreiniging, kan de tijdsduur variëren van maanden tot jaren. De verstoring van de locatie is met deze techniek laag. Meer informatie over vooronderzoek, uitvoering en monitoring is te vinden op www.soilpedia.nl.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde cases: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gerelateerde HIP-pilots:
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl