Wageningen: VOCl’s en TEX ***

Wageningen: VOCl’s en TEX ***

Samenvatting

Casus ingediend door: BioSoil
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand met kleilenzen
Nazorg noodzakelijk? Ja, een funderingsstrook was aangevuld met afval waarin zich kennelijk ook PER en TRI bevond. Deze strook is als coulance gereinigd m.b.v. een pump & treat-maatregel. De verontreiniging onder de gebouwen was uitgesloten van de saneringsmaatregel. Na afloop van de sanering is nog enige tijd een grondwater onttrokken, bezuiverd en geloosd tot een acceptabel niveau werd bereikt.
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
Vluchtige aromaten, exclusief benzeen TEX
Er was op het terrein een drukkerij gevestigd. Er had een tolueen gelegen, waar lekkages waren opgetreden. In de druikkerij waren ook gechloreerde oplosmiddelen gebruikt.
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 200.000 m3
Saneringsdoel:
Eindconcentratie
PER concentratie: 10 µg/l
TRI concentratie: 125 µg/l
cis-DCE concentratie: 5 eenheid:µg/l
VC concentratie: 76 µg/l
Voor tolueen was de doelstelling 250 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
VOCl startconcentratie: vrij product; eindconcentratie: < 50 µg/l ,br> totale vracht start: zie opmerking; totale vracht eind: <0,1 [kg]
Tolueen startconcentratie: vrij product; eindconcentratie: < 250 µg/l
totale vracht start: zie opmerking; totale vracht eind: < 0,1 [kg]
Duur actieve saneringsfase: 9 november 1999 tot begin 2004
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode:begin 2004 tot medio 2006
Toegevoegde rapporten:
5951.144-afronding sanering.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Wageningen: VOCl’s en TEX ***
Casus ingediend door: BioSoil
Contactpersoon: Mw. C. v.d. Steenoven
Postadres: Nijverheidsweg 27
3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
Telefoonnummer: 078-6820140
Email-adres: c.vandesteenoven@biosoil.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Wageningen, Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: Er was een tolueen- en PER-verontreiniging, die verticaal van elkaar waren gescheiden (tolueen boven en PER onder). De lagen zijn ook gescheiden behandeld. De tolueenverontreiniging is aëroob behandeld en de PER-verontreiniging anaëroob.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, een deel van de bovengrond het parkeerterrein met vooral een tolueen verontreiniging is tot grondwaterniveau ontgraven. De ontgraven grond is gereinigd in een landfarm op een nabijgelegen terrein en op locatie teruggebracht (3000 m³).
Nazorg noodzakelijk? Ja, een funderingsstrook was aangevuld met afval waarin zich kennelijk ook PER en TRI bevond. Deze strook is als coulance gereinigd m.b.v. een pump & treat-maatregel. De verontreiniging onder de gebouwen was uitgesloten van de saneringsmaatregel. Na afloop van de sanering is nog enige tijd een grondwater onttrokken, bezuiverd en geloosd tot een acaptabel niveau werd bereikt.
Motivatie voor keuze techniek: De omvang van de verontreiniging was zodanig, dat er in feite geen andere mogelijkheden waren.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
Vluchtige aromaten, exclusief benzeen TEX
Er was op het terrein een drukkerij gevestigd. Er had een tolueen gelegen, waar lekkages waren opgetreden. In de druikkerij waren ook gechloreerde oplosmiddelen gebruikt.
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 200.000 m3
Diepte verontreiniging: 10 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand met kleilenzen
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag , bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: ca 75 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie
PER concentratie: 10 µg/l
TRI concentratie: 125 µg/l
cis-DCE concentratie: 5 eenheid:µg/l
VC concentratie: 76 µg/l
Voor tolueen was de doelstelling 250 µg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
VOCl startconcentratie: vrij product; eindconcentratie: < 50 µg/l ,br> totale vracht start: zie opmerking; totale vracht eind: <0,1 [kg]
Tolueen startconcentratie: vrij product; eindconcentratie: < 250 µg/l
totale vracht start: zie opmerking; totale vracht eind: < 0,1 [kg]
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 9 november 1999 tot begin 2004
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode:begin 2004 tot medio 2006
Totale kosten passieve/nazorg fase: in totaal budget
Totale kosten actieve saneringsfase: € 1.250.000

Betrokkenen

Probleemeigenaar: VADA/Compotex
Aannemer: BioSoil
Saneringsplan: BioSoil
Saneringsonderzoek: DHV
Bevoegd gezag: Provincie Gelderland
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Bij opmerkingen is de bodemopbouw voor de locatie weergegeven, zoals deze ook in alle rapporten was vermeld. In de praktijk week de werkelijke bodemopbouw hier sterk van af. Op een verschillende terreingedeelten was de ondiepe kleilaag bijvoorbeeld volledig afwezig. Dit had grote invloed op de verdeling van de verontreiniging en op de aanleg van het saneringssysteem. Direct naast de saneringslocatie werden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij ook een bronnering nodig was. Het betrokken ingenieursbureau had verzuimd rekening te houden met de aanwezige verontreiniging, waardoor de tolueen verontreiniging werd verplaatst en zo buiten de saneringslocatie terecht kwam.
Opmerkingen: De geschematiseerde lokale bodemopbouw kan als volgt worden omschreven:
0,0 – 3,0 m-mv; klei met plaatselijk zandlaagjes
3,0 – 3,5 m-mv; zandige klei
3,5 – 4,0 m-mv; matig siltig fijn zand
3,5 – 30 m-mv; goed doorlatend grindig zand
30 – 35 m-mv; eerste scheidende laag; klei

De verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen strekte zich naar de diepte uit tot aan de eerste scheidende laag. Aangezien er ook verontreinigd grondwater naar de locatie toe stroomde afkomstig uit het centrum van Wageningen, werd besloten de sanering in eerste instantie te beperken tot 10 m-mv. In een latere fase zou dan worden nagegaan welke maatregelen nodig zouden zijn voor het diepere pakket. Deze fase heeft (nog) niet plaatsgevonden. Om hercontaminatie te voorkomen heeft BioSoil een bioscherm langs de Costerweg aangebracht. Later is dit uitgebreid aan de Walstraat (zie case bioscherm). In het gebied met de tolueenverontreinigng werd een systeem in twee lagen toegepast. In de eerste laag tot ca 6,5 m-mv werden aërobe omstandigheden gecreëerd voor de afbraak van tolueen en in het daaronder gelegen pakket anaërobe voor de omzetting van PER en TRI. De samenstelling van het toe te passen nutriëntenmengsel voor de tolueen afbraak was afgestemd op de anaërobe sanering in het diepere pakket. Bij de afronding van de sanering bleek, dat door convevtie en dispersie enige hercontaminatie optrad van het gereinigde pakket uit het diepere grondwater (onder 10 m-mv). Het instromend grondwater werd gereinigd in het bioscherm, waardoor er een overall afname van de vracht aan chloorkoolwaterstoffen optrad. Mede om die reden werden geen verdere maatregelen verlangd door het bevoegd gezag.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T13:27:17+00:00