Het gebruik van de website SOILECTION  is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door bezoek en gebruik van de website verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

De website SOILECTION is samengesteld in samenwerking met de partners van het SOILECTION project. BodemBreed Forum beheert momenteel deze website.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de websites ontleend worden en het gebruik van de websites is voor uw eigen rekening en risico. BodemBreed Forum garandeert niet dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. BodemBreed Forum kan de inhoud van de website, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, ten allen tijde wijzigen. Verder bevat de website links naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. BodemBreed Forum kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, uitsluitend bij de partners van SOILECTION. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Echter, gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. De partners van SOILECTION zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en aan de informatie kan geen rechten worden ontleend.

De website mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) De partners van SOILECTION kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

BodemBreed Forum aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website.
Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als u gegevens aan BodemBreed Forum verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, aan bewerkers van SOILECTION of indien u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande of over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op.