Waterbeheer

Goed grondwaterbeheer kan economische schade, veroorzaakt door bodemdaling, verdroging en verslechtering van de waterkwaliteit, voorkomen. Bovendien kan het aanzienlijke besparingen opleveren. De bodem is in staat water vast te houden en te bergen en de kwaliteit van het water door de natuurlijke functies van de bodem te verbeteren. Gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gebiedsbeheerders willen vorm geven aan integraal, gebiedsgericht grondwaterbeheer om zo deze ‘longfunctie’ van de ondergrond en de bodem te herstellen. Daarvoor is meer kennis en nauwere samenwerking met de betrokken partijen nodig.