Techniek beschrijving

De van nature aanwezige potentie van bacteriën om de verontreiniging in een (bijna) anoxisch milieu biologisch af te breken wordt gestimuleerd door de omstandigheden voor afbraak te optimaliseren. In een anoxisch milieu vindt biologische afbraak meestal plaats middels reductie van de verontreiniging. Om dit afbraakproces te stimuleren wordt een electronendonor toegevoegd aan de bodem. Indien sprake is van een tekort aan nutriënten (stikstof en fosfor) worden deze ook toegevoegd. Indien de benodigde bacteriën niet (voldoende) aanwezig zijn in de bodem kunnen deze worden toegevoegd (enten).
In de praktijk wordt gestimuleerde biologische afbraak vooral toegepast voor de sanering van verontreinigingen met VOCl’s. Reductieve dechlorering van VOCl’s vindt plaats doordat specifieke bacteriën organische stof afbreken (oxideren) en de verontreiniging gebruiken als electronenacceptor.

Toepasbaarheid
Gestimuleerde biologische afbraak (anaeroob) kan worden toegepast voor vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s), HCH, mono- en dichloorbenzeen, TEX en een aantal pesticiden. De techniek kan worden toegepast in de verzadigde zone van de bodem waar de verontreiniging in grond en/of grondwater wordt afgebroken. De bodem dient slecht tot goed doorlatend te zijn. De techniek is toepasbaar op zowel de bron als de pluim. Het toedienen van de benodigde hulpstoffen wordt vaak gecombineerd met pump & treat.
Opmerkingen
De tijdsduur van deze techniek is afhankelijk van de omvang en het soort verontreiniging en varieert van jaren tot decennia. Verstoring van de locatie is laag. Infiltratie vindt plaats via injectiefilters (na aanleg bebouwing mogelijk) of ‘direct push’. Meer informatie over vooronderzoek, uitvoering en monitoring is te vinden op www.soilpedia.nl.
Gerelateerde cases en HIP-pilots
Gerelateerde cases: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Voor uitgebreide informatie over deze techniek: www.bodemrichtlijn.nl