Beschrijving

Ten gevolge van de bedrijfswerkzaamheden van een voormalige chemische wasserij is een bodemverontreiniging met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl) ontstaan. In opdracht van Milieudienst West-Holland is aanvullend onderzoek naar de aard en de omvang van de verontreiniging, de ligging van de bronlocatie(s) en de verspreidingsroutes van de verontreiniging uitgevoerd.

Onderzoeksdoel
Het doel van de pilot is het complementeren van het conceptuele model van de bodemverontreiniging. Hiermee worden de aanwezige bronnen met bijbehorende pluimen nader onderscheiden en kan de verspreiding ingeschat worden. Deze informatie is belangrijk bij het afwegen van saneringsopties en ook voor het monitoringsprogramma. Ten gevolge van de dichte bebouwing is de bodemverontreiniging moeilijk te onderzoeken en zijn de saneringsmogelijkheden beperkt. In het kader van dit onderzoek wordt onderzocht hoe secundair kan worden afgeleid wat de aard van de onbereikbare kern is.
Studiegebied

De pilotlocatie betreft een locatie in de binnenstad. De bebouwing bestaat uit woningen en winkelpanden. De locatie is geheel bebouwd en verhard en heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2.

Op twee uiteenliggende locaties is tetrachlooretheen (PER) in de grond aangetroffen. De grondwaterverontreiniging heeft zich verspreid vanuit de deklaag tot aan de basis van het 1e watervoerend pakket op 56 m –maaiveld (mv) en bestaat momenteel hoofdzakelijk in de vorm van de afbraakproducten cis 1,2-dichchlooretheen (CIS) en vinylchloride (VC).

Methoden
Tijdens dit onderzoek is bestaande informatie aangevuld met analyse van het grondwater ter plaatse van bestaande en nieuwe peilbuizen, MIP-sonderingen en onderzoek naar de grondwaterstroming op basis van meetdata en modelberekeningen.
Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van meerdere bronnen en (overlappende) pluimen. In tegenstelling tot de aanname in het saneringsplan, is puur product aanwezig op de locatie. Er zal nog (tientallen) jaren nalevering plaatsvinden naar het grondwater. Aan de hand van de verontreinigingssituatie, afbraak en kennis over de verspreidingsrichting is berekend tot waar de verontreiniging vermoedelijk voorkomt in concentraties boven de interventiewaarde. Figuur: MIP data geven een indicatie voor de aanwezigheid en diepte van puur product.
Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de nieuwe kennis over de onderzoekslocatie zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van saneringsmogelijkheden en aanpassing van de lopende monitoring. Toegevoegde rapporten: bronkarakterisatie_hip
Gerelateerde technieken en cases
Gerelateerde cases: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,