Wageningen (VADA): VOCl’s ***

Wageningen (VADA): VOCl’s ***

Samenvatting

Casus ingediend door: BioSoil
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand, met kleilenzen
Nazorg noodzakelijk? Ja, het bioscherm was een voorzorg en nazorg actie. Uit het centrum van Wageningen stroomde verontreinigd grondwater naar het VADA-terrein. De gehaltes waren zodanig, dat hercontaminatie tot boven de saneringsdoelstelling zou optreden. Om die reden is besloten een zodanige reiniging van dit grondwater te bewerkstelligen, dat geen onacceptabel situatie zou ontstaan.
Behandelde verontreiniging: Vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
In het centrum van Wageningen hebben zich diverse chemische wasserijen bevonden. De locaties waren niet nauwkeurig bekend, doordat in de oorlog archieven verloren zijn gegaan. Ten minste drie locaties waren significant verontreinigd, waardoor verontreinigd grondwater vanuit het centrum juist onder het VADA-terrein door stroomde.
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: n.v.t.
Saneringsdoel: Eindconcentratie
PER concentratie: 10 µg/l
TRI concentratie: 125 µg/l
cis-DCE concentratie: 5 µg/l
VC concentratie: 76 µg/l
Saneringsdoel bereikt? Ja
Nee, er trad een vergaande verwijdering van de verontreiniging in het bioscherm op, maar er is niet werkelijk sprake van een saneringsdoelstelling.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
VOCl startconcentratie: 1000 µg/l; eindconcentratie: < 10 µg/l
Duur actieve saneringsfase: medio 2000 tot heden
Duur passieve saneringsfase:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Wageningen (VADA): VOCl’s ***
Casus ingediend door: BioSoil
Contactpersoon: Mw. C. v.d. Steenoven
Postadres: Nijverheidsweg 27
3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
Telefoonnummer: 078-6820140
Email-adres: c.vandesteenoven@biosoil.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Wageningen, Gelderland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Ja, het bioscherm was een voorzorg en nazorg actie. Uit het centrum van Wageningen stroomde verontreinigd grondwater naar het VADA-terrein. De gehaltes waren zodanig, dat hercontaminatie tot boven de saneringsdoelstelling zou optreden. Om die reden is besloten een zodanige reiniging van dit grondwater te bewerkstelligen, dat geen onacceptabel situatie zou ontstaan.
Motivatie voor keuze techniek: Het bioscherm, waarin de volledige anaërobe dehalogenering van de aanwezige chloorkoolwaterstoffen werd gestimuleerd, was qua uitvoering en onderhoud economischer dan het volledig afpompen van het aanstromende water, het zuiveren hiervan en lozen.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
In het centrum van Wageningen hebben zich diverse chemische wasserijen bevonden. De locaties waren niet nauwkeurig bekend, doordat in de oorlog archieven verloren zijn gegaan. Ten minste drie locaties waren significant verontreinigd, waardoor verontreinigd grondwater vanuit het centrum juist onder het VADA-terrein door stroomde.
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: n.v.t.
Diepte verontreiniging: 30 m-mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand, met kleilenzen
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag
Bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: Waarde: ca 75 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Eindconcentratie
PER concentratie: 10 µg/l
TRI concentratie: 125 µg/l
cis-DCE concentratie: 5 µg/l
VC concentratie: 76 µg/l
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Nee, er trad een vergaande verwijdering van de verontreiniging in het bioscherm op, maar er is niet werkelijk sprake van een saneringsdoelstelling.
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering:
VOCl startconcentratie: 1000 µg/l; eindconcentratie: < 10 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: medio 2000 tot heden
Periode uitvoering passieve saneringsfase:
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase:

Betrokkenen

Probleemeigenaar: VADA/Compotex
Aannemer: BioSoil
Saneringsplan: BioSoil
Saneringsonderzoek: DHV
Bevoegd gezag: Provincie Gelderland
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Er zijn twee schermen aangelegd. Een langs de Costerweg en later is het scherm uitgebreid om de pluim uit het centrum volledig af te vangen langs de Walstraat. Technisch wijkt het scherm aan de Walstraat af van dat langs de Costerweg. Dit scherm is door verstopping van de onttrekkings- en injectiefilters nu aan het eind van zijn technische levensduur (het heeft negen jaar gefunctioneerd). Het scherm aan de Walstraat functioneert nog goed en kan nog jaren mee. Behalve PER komt ook een aanzienlijke hoeveelheid nitraat en sulfaat met het grondwater mee. In feite is de meeste elektrondonor nodig voor denitrificate en sulfaatreductie om toch een voldoende reductie van de gehaltes aan chloorkoolwaterstoffen te verkrijgen. Het geheugen van een scherm is relatief kort, doordat er steeds verontreiniging en nitraat instroomt. Bij een storing van de werking van een scherm treedt daardoor vrij snel doorslag van de verontreiniging op.
Opmerkingen: De schermen bestaan uit enkele of meerdere onttrekkingsfilters en injectiefilters. Het onttrokken grondwater wordt verrijkt met elektrondonor en zonder verdere bovengrondse zuivering weer geïnfiltreerd. Op deze manier worden de noodzakelijk anaërobe condities het best gehandhaafd. Achter de schermen bevinden zich monitoringfilters om de werking ervan te controleren. Een bioscherm is een maatregel om de verdere verspreiding van een verontreiniging te voorkomen. Bij een “oneindige bron” zoals bij de aanwezigheid van vrij product, verdient de combinatie met bron aanpak de voorkeur.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-15T13:15:01+00:00