Leiden: VOCL

Leiden: VOCL

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Reductie (ISCR)
Nazorg noodzakelijk? Ja, mogelijk nazorg van de pluim indien de situatie niet stabiel is.
Behandelde verontreiniging: VOCL
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: Bronzone: 1.000 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Perchlooretheen startconcentratie: 2.300 µg/l; eindconcentratie: 25 µg/l
Trichlooretheen startconcentratie: 1.700 µg/l; eindconcentratie: 6,2µg/l
Cis-dichlooretheen startconcentratie: 13.000 µg/l; eindconcentratie: 1.300 µg/l
Vinylchloride startconcentratie: 1.500 µg/l; eindconcentratie: 1.90 µg/l
Duur actieve saneringsfase: 23/07/2010 tot 25/07/2010
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Uitvoeringsperiode: 01/01/2009 tot 01/01/2010
Toegevoegde rapporten:
leiden_gt_definitief rapport.pdf

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Leiden: VOCL
Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Contactpersoon: Yvo Veenis
Postadres: Postbus 12115 3004 GC ROTTERDAM
Telefoonnummer:
Emailadres: yve@gtbv.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Leiden/ Zuid-Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Industrie en wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek:
De werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van 11 directe-injectie in de zone van 6-8,5 m-mv waarbij in totaal 1.500 kg EHC is geïnjecteerd. De werkzaamheden vonden uitpandig plaats en hadden tot doel om de bronzone van een voormalige chemische wasserij te saneren. De bronzone bevindt zich vóór de panden Rooseveltstraat 7, 7A en 9. Op de locatie bevinden zich de weg, het trottoir, parkeervakken, en panden met bedrijfsruimtes op de begane grond met daarboven woningen De saneringsmethodiek is gebaseerd op chemische reductie waarbij een slurry mengsel van water en nano-deeltjes nulwaardig ijzer wordt geïnjecteerd door middel van directe injectie. Verontreiniging met VOCl wordt dan door chemische reductie afgebroken.
Voordeel is dat deze reactie veel sneller tot afbraak leidt dan biologische afbraak. De verontreiniging die in oplossing gaat zal meteen afgebroken worden, waardoor verspreiding via het grondwater niet meer mogelijk is. Omdat deze methode relatief snel tot resultaat leidt, en relatief goedkoop is, is deze techniek uitgewerkt in een deelsaneringsplan. De saneringsinspanningen hebben bestaan uit een eenmalige injectieronde in 2010 gevolg door periodieke een grondwatermonitoring stroomopwaarts, in de bron en de pluim. Het doel is om vast te stellen of een stabiele eindsituatie ontstaat waarbij geen uittstroming naar de pluim plaatsvindt.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Ja, mogelijk nazorg van de pluim indien de situatie niet stabiel is.
Motivatie voor keuze techniek: De spoedeisendheid van de saneringsbeschikking is gebaseerd op het verspreidingsrisico. Puur product is aantoonbaar gebleken in de kern. Uitdamping is niet aangetoond. Onder het huidig bodemsaneringsbeleid is het mogelijk om een deelsanering bij de kern uit te voeren en vervolgens gebruik te maken van verdere natuurlijke afbraak in de bodem voor het restant van de bodemverontreiniging. De bodem ter plaatse bezit de capaciteit voor afbraak. Op grond van de afweging is voor de aanpak van de bronzone gekozen voor chemische reductie door injectie met nanodeeltjes ijzer. Vervolgens zal de verontreiniging in de pluim gemonitord worden om vast te stellen in hoeverre sprake is van een stabiele eindsituatie. Aanvullende saneringsmaatregelen in de pluim zijn afhankelijk van de uitkomsten van de grondwatermonitoring en van de planontwikkeling of de daadwerkelijke uitvoering van de bouwplannen in het invloedsgebied van de verontreiniging. Na enkele jaren zal een onderzoek uitgevoerd worden om te bepalen of verdere natuurlijke afbraak voldoende is om verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Als uit de monitoring blijkt dat na de aanpak van de bronzone geen stabiele eindsituatie is bereikt, dan zou chemische oxidatie door middel van injectie met ozongas en waterstof¬peroxide een optie zijn, of het stimuleren van de anaerobe afbraak door het injecteren van (extra) koolstofbron in de pluim. Als uit de monitoring blijkt dat tijdens de bronnering op de hoek Vijfmeilaan – Rooseveltstraat ontoelaatbare verspreiding optreedt, dan zou pump-and-treat een goede saneringstechniek zijn als tijdelijke beheersmaatregel.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: VOCL
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: Bronzone: 1.000 m3
Diepte verontreiniging: 9 [m-mv]

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem: klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: 0,01-0,1 m/dag, geschat op basis van bodemopbouw
Stroomsnelheid of verhang grondwater: nihil

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Perchlooretheen startconcentratie: 2.300 µg/l; eindconcentratie: 25 µg/l
Trichlooretheen startconcentratie: 1.700 µg/l; eindconcentratie: 6,2µg/l
Cis-dichlooretheen startconcentratie: 13.000 µg/l; eindconcentratie: 1.300 µg/l
Vinylchloride startconcentratie: 1.500 µg/l; eindconcentratie: 1.90 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 23/07/2010 tot 25/07/2010
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Uitvoeringsperiode: 01/01/2009 tot 01/01/2010
Totale kosten passieve/nazorg fase: 0
Totale kosten actieve saneringsfase: € 35.000,- excl. omzetbelasting

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Gemeente Leiden
Aannemer: Groundwater Technology BV
Saneringsplan: Groundwater Technology BV
Saneringsonderzoek: Groundwater Technology BV
Bevoegd gezag: Milieudienst West-Holland
Contact informatie van betrokkenen: Groundwater Technology BV

Aanvullende informatie

Lessons learned: Een eenmalige kortstondige saneringsinspanning levert waarschijnlijk voldoende rendement om een stabiele eindsituatie te bereiken.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-14T23:18:11+00:00