Energie

De ondergrond kan vele maatschappelijke functies vervullen. Bodemenergie is een prominent voorbeeld daarvan, want dit draagt bij aan besparing op fossiele brandstoffen en vermindering van CO2-uitstoot. Het streven van de overheid om 20% minder broeikasgassen uit te stoten, 20% energiebesparing te realiseren en 20% duurzame energie toe te passen in 2020 is niet denkbaar zonder de inzet van bodemenergie. Die bestaat in hoofdlijnen uit twee onderdelen: geothermie in de diepe ondergrond en warmte/koude-opslag (WKO).